Išspausdinta choralų knyga naujam Bažnyčios giesmynui

  Kovo 8 d. 10,30 val. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyks iškilmingas naujojo liuteronų Bažnyčios giesmyno “Krikščioniškos giesmės” choralų knygos vargonininkams pristatymas. Po pristymo – visuotinis Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos Sandraugos (LEBMS) susirinkimas. Visuotinio susirinkimo dienotvarkė.  

Nauji liuteronų Bažnyčios dvasininkai

Nuotraukoje: Andrius Stakelis Teologijos bakalauras Andrius Stakelis balandžio 19d. (šešt.) Plikių evangelikų liuteronų bažnyčioje bus įšventintas diakono tarnystei. Pamaldų pradžia 11,00 val. Nuotraukoje: Romualdas Liachavičius LELB Konsistorijos sprendimu, š.m. kovo 15 d. (šeštadienį) Romualdas Liachavičius bus įvestas tarnauti pilnateisiu kunigu liuteronų Bažnyčioje. Po šių pamaldų, Romualdas dirbs Klaipėdos parapijos antruoju kunigu (kunigu vikaru). Pamaldos vyks [...]

Sąžinė ir autoritetas

Gilbertas MEILAENDERIS Siūlome pirmąją dalį gilaus ir provokuojačio teksto, kurio autorius – liuteronų teologas Gilbertas Meilaenderis. Tekste svarstoma tema, kuri Lietuvoje, deja, kol kas nesulaukia atidesnių diskusijų – ką reiškia Bažnyčios autoritetas, kaip jis dera su individualia sąžine? Tekstas buvo skelbtas JAV leidžiamame teologiniame žurnale „The First Things“, kuris yra vienas iš „Bernardinai.lt“ partnerių. Kartu [...]

Vilkyškių bažnyčios vargonų projektas

Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijai Detmoldo Martyno Liuterio parapija dovanojo savo bažnyčios vargonus, kurie bus keičiami naujais. Vilkyškių parapija ir jos klebonas kun. Mindaugas Kairys prašo aukomis paremti vargonų sustatymo darbus. Plačiau (nuotraukos, informacija)… lebms.lt

Senoji Šilutės turgaus aikštė. I d.

Darius BARASA   Nuotraukoje: Šilutės turgus XXa. pradžioje. (“šilainės sodas”) Iki pat Antrojo pasaulinio karo ryškiausias Šilutės miesto reprezentacinis elementas buvo čia vykę savaitiniai turgūs ir prekymečiai. Tiek 1748 m. išleistame A.Lucano Prūsijos miestų aprašyme, tiek 1911 m. žinyne apie Gumbinės apygardą, Šilutė pirmiausiai minima kaip svarbus regionui prekybinis centras bei turgavietė. skaityti toliau… silaine.lt

Liu­te­rio re­lik­vi­ja

Deimantas KARVELIS Šian­dien šv. Elž­bie­tos bo­ka­las sau­go­mas Ko­bur­go pi­lies (Vo­kie­ti­ja) mu­zie­ji­nė­je eks­po­zi­ci­jo­je. Tik 1910 m. tarp be­veik 1600 in­dų jis bu­vo iden­ti­fi­kuo­tas kaip šv. Jad­vy­gos bo­ka­las ir tik 1912 m. at­pa­žin­tas kaip in­das, pri­klau­sęs šv. Elž­bie­tai ir Liu­te­riui. Kur bu­vo ir kam jis pri­klau­sė tarp 1541 ir 1910 m., iki šiol ne­ži­no nie­kas. Vit­ri­no­je jis [...]

Biblijos skaitymo draugija išsirinko naują pirmininkę

Nuotraukoje: Eliza Sivec Vasario 23 dieną Lietuvos Biblijos skaitymo draugijos (LBSD) tarybos pirmininke buvo išrinkta Vilniaus ev. liuteronų parapijos narė bei parapijos Biblijos studijų grupelės dalyvė Eliza Sivec. Prieš tai draugijos pirmininku  buvo “Lietuvos evangelikų kelio” redaktorius Kęstutis Pulokas. Biblijos skaitymo draugija yra tarptautinė- tarpkonfesinė organizacija, kuri kiekvienais metais sudaro Biblijos skaitymo planus visiems metams, [...]

Kelionė į Klaipėdos miesto centrą taps prabanga

Klaipėdos senamiesčio atvirukas: senoji šv. Jono evangelikų liuteronų bažnyčia. Klaipėdos centre įvedus mokesčius už mašinos statymą Klaipėdos senamiestyje ir centre, kelionė į Klaipėdos centrą mašina taps prabanga. Senamiestyje mašinos pastatymas valandai kainuos 3 Lt… Šis mokestis tiesiogiai palies senamiestyje esančią Klaipėdos evangelikų liuteronų parapiją, kuri senamiestyje planuoja atstatyti pokaryje nugriautą šv. Jono bažnyčią. plačiau… ve.lt [...]

Mintys apie Gavėnios laiką

Kun. Ridas TAMULIS Gavėnia – tai laikas, kuomet kraujuoja. Kuomet tamsa, kai Dievas lyg išėjęs ar nutolęs, o tu blaškaisi vienas atšiauriame vėjuje (ir metų laikas toks – atšiaurus). O jeigu nėra meilės santykio – tai kas gi kraujuos? Kaip bus aktualu, kaip kraujuos, jeigu Dievą prisimename nebent ko nors išsigandę? O kai Dievas nesvarbus [...]

Kokie pasirodysime Viešpaties Artume?

kun. Remigijus ŠEMEKLIS Maldos namai – šventykla – bažnyčia yra išskirtinė vieta. Prieš ryte išsiruošiant į bažnyčią, vertėtų pamąstyti: koks rūbas labiausiai tinkamas šiai šventai vietai?