Vilkyškių bažnyčios vargonų projektas

Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijai Detmoldo Martyno Liuterio parapija dovanojo savo bažnyčios vargonus, kurie bus keičiami naujais. Vilkyškių parapija ir jos klebonas kun. Mindaugas Kairys prašo aukomis paremti vargonų sustatymo darbus. Plačiau (nuotraukos, informacija)… lebms.lt

Senoji Šilutės turgaus aikštė. I d.

Darius BARASA   Nuotraukoje: Šilutės turgus XXa. pradžioje. (“šilainės sodas”) Iki pat Antrojo pasaulinio karo ryškiausias Šilutės miesto reprezentacinis elementas buvo čia vykę savaitiniai turgūs ir prekymečiai. Tiek 1748 m. išleistame A.Lucano Prūsijos miestų aprašyme, tiek 1911 m. žinyne apie Gumbinės apygardą, Šilutė pirmiausiai minima kaip svarbus regionui prekybinis centras bei turgavietė. skaityti toliau… silaine.lt

Liu­te­rio re­lik­vi­ja

Deimantas KARVELIS Šian­dien šv. Elž­bie­tos bo­ka­las sau­go­mas Ko­bur­go pi­lies (Vo­kie­ti­ja) mu­zie­ji­nė­je eks­po­zi­ci­jo­je. Tik 1910 m. tarp be­veik 1600 in­dų jis bu­vo iden­ti­fi­kuo­tas kaip šv. Jad­vy­gos bo­ka­las ir tik 1912 m. at­pa­žin­tas kaip in­das, pri­klau­sęs šv. Elž­bie­tai ir Liu­te­riui. Kur bu­vo ir kam jis pri­klau­sė tarp 1541 ir 1910 m., iki šiol ne­ži­no nie­kas. Vit­ri­no­je jis [...]