Viešpats kalba: Kiek kartų tai padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių, man padarėte… Kristaus veidas

Nuo karo ir persekiojimų dėl tikėjimo prieglobstį Lietuvoje atradę sirai lankėsi Rukų evangelikų liuteronų bažnyčioje, kuria šiuo metu liuteronai naudojasi bendrai su katalikais, ir įsiamžino prie sudaužyto Kristaus vitražo.

Šiandieną jie yra tas Kristaus veidas, kuriems reikia pastogės ir maisto.

Mato evangelijoje 25 sk. Kristus kalba: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.

EVANGELIJOS IŠTRAUKA:

“Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. 32 Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. 33 Avis jis pastatys dešinėje, ožius ­ kairėje. 34 Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!
35 Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte,
buvau keleivis, ir mane priglaudėte,
36 buvau nuogas ­ mane aprengėte,
ligonis ­ mane aplankėte,
kalinys ­ atėjote pas mane.’

37 Tuomet teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? 38 Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? 39 Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?’ 40 Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.

41 Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: ‘Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams!
42 Juk aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte,
43 buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte,
nuogas ­ neaprengėte,
ligonis ir kalinys ­ ir jūs manęs neaplankėte.’

44 Tuomet jie atsakys: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?’45 Tuomet jis pasakys jiems: ‘Iš tiesų sakau jums: kaskart, kai taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte.’ 46 Ir eis šitie į amžinąjį nubaudimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą.“