kun. Ernsto Roggos kalėdinis sveikinimas

Ernst Rogga

Širdingai sveikinu visus su Šv. Kalėdom ir linkiu palaimintų Naujų 2008 metų!

Malonė jums ir ramybė nuo Dievo mūsų dangaus Tėvo ir Jėzaus Kristaus.

Brangiausia žinia vėl gyva, kad Dievo meilė amžina. Už tai reikia dėkoti Kristui ir Jam atsiduoti. Kristus, Dievo Sūnus, kuris buvo pas Dievą ir dabar yra pas Tėvą, tapo kūnu: žmogus, pilnas malonės ir tiesos.

Prašykime, kad Šventa Dvasia atvertų mums dvasines akis ir patirtume Dievo gerumą.

Kristus nusižemino ir, visiems žmonėms, o kartu – ir mums, buvo ir yra Gelbėtojas. Jis atėjo kaip kūdikis, mirė ant kryžiaus ir prisikėlė. Nupelnė mums ir visiems amžiną gyvenimą ir taip atvėrė dangaus duris, todėl kas nori, gali būti išganytas.

Dabar yra malonės laikas.

Jis galingai sugrįš, bet iki jo galingo sugrįžimo tęsiasi malonės laikas. Kas nori būti išgelbėtas, turi būti išgelbėtas dabar: šiandien priimti Kristų kaip Gelbėtoją ir Išganytoją, pasiduoti jo vedimui.

Nuo pirmųjų Kalėdų, t.y. Kristaus gimimo, angelai iš dangaus pranešė: “Skelbiame visiems didelį džiaugsmą”. Nuo tos akimirkos dar yra malonės laikas. Priimkime, jei dar nepriėmėme Kristų! Jei nepriimsime Gelbėtoją, būsime pasmerkti. Tai baisu! Be Jėzaus, pražūsime amžinai…

Dievas laukia mūsų, nori per Kristų dovanoti dangų. Dar yra malonės laikas!

Melskime už Evangelijos skelbėjus visame pasaulyje, kad būtų daug žmonių pasaulyje išganyti.

Ernst Rogga
Vokietija