Liu­te­rio re­lik­vi­ja

Deimantas KARVELIS

Šian­dien šv. Elž­bie­tos bo­ka­las sau­go­mas Ko­bur­go pi­lies (Vo­kie­ti­ja) mu­zie­ji­nė­je eks­po­zi­ci­jo­je. Tik 1910 m. tarp be­veik 1600 in­dų jis bu­vo iden­ti­fi­kuo­tas kaip šv. Jad­vy­gos bo­ka­las ir tik 1912 m. at­pa­žin­tas kaip in­das, pri­klau­sęs šv. Elž­bie­tai ir Liu­te­riui. Kur bu­vo ir kam jis pri­klau­sė tarp 1541 ir 1910 m., iki šiol ne­ži­no nie­kas. Vit­ri­no­je jis ma­žai kuo ski­ria­si nuo ki­tų in­dų. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jas, iš­le­pin­tas pui­kaus stik­lo gau­su­mu, sun­kiai su­voks, jog prieš jį – ypa­tin­gas daik­tas. Bet dar sun­kiau jam yra pra­si­skerb­ti į jo ne­pa­kar­to­ja­mą is­to­ri­ją. Liu­te­ris ir jo re­lik­vi­ja… Plačiau…

btz.lt