Ataskaitinis Šilutės “Sandoros” susirinkimas

Įvyko ataskaitinis “Šilutės Sandoros” susirinkimas. Susirinkimo metu “Sandoros” buhalterė ir revizijos komisija pateikė labdaros organizacijos finansinę ataskaitą. Pirmininkė Astrita Liepienė – perskaitė ataskaitą apie vykdytą veiklą, asmenims ir įvairioms Šilutės rajono organizacijoms suteiktą pagalbą, dėkojo nariams už darbą. Naujomis “Šilutės Sandoros” pilnateisėmis narėmis tapo Astra Kundrotaitė ir Svetlana Tubutienė. Jos per pastaruosius metus pasižymėjo kaip sąžiningos ir geranoriškos pagalbininkės. “Šilutės Sandora” džiaugiasi jaunėjančiu kolektyvu.

Pirmininkės ataskaita už 2007 darbo metus.

Šiuo metu “Šilutės Sandoroje” aktyviai dirba 11 asmenų. Aštuoni iš jų – “Šilutės Sandoros” nariai dirbantys savanoriškai; keturiems darbuotojams (vadovei, buhalterei, kasininkei ir virėjai) yra mokamas atlyginimas; esant reikalui, kaip savanoriai kviečiami pagalbon dar trys asmenys, kurie nėra nei įdarbinti, nei priimti į “Šilutės Sandoros” narius.

Darbas „Šilutės Sandoroje“ vyksta kiekvieną darbo dieną, o kartais net – savaitgaliais. Į mūsų organizaciją prašydami įvairios paramos kreipiasi žmonės, dažniausiai, tiesiog iš gatvės. Mūsų darbuotojai mokomi parodyti dėmesį kiekvienam užėjusiam žmogui, kantriai išklausyti, o jei leidžia galimybės – suteikti pagalbą. Mūsų organizacijos tikslas padėti visiems, kuriems reikalinga pagalba.

Senjorai, ligoniai, neįgalieji

„Šilutės Sandora“ 2007 metais sąraše turėjo 102 globojamus senelius. Šie žmonės per praėjusius metus buvo lankomi namuose, sveikinami su gimimo diena, iš “Sandoros” sulaukdavo mažų dovanėlių: kartais tai būdavo naujas rūbas ar apavas, kartais – tualetinės priemonės, maisto produktai ar saldumynai.

Ligoniai buvo aprūpinami slaugos priemonėmis: sauskelnėmis, tualetinėmis kėdėmis, lazdomis, ramentais, invalidų vežimėliais. Būtiniausius daiktus, dažniausiai, patys nuveždavome į jų namus.

Visą laiką iš namų neišeinantys ar sergantys seneliai buvo lankomi, o esant reikalui – nuvežami į ligoninę. Ligoniams, kurie patys negalėjo nueiti iki vaistinės, nupirkdavome vaistus ir pristatydavome į namus. Vienišus, trapios sveikatos senelius stengėmės aplankyti dažniau, o stipresnius, kurie gyvena kartu su artimaisiais – rečiau. Siekėme aprūpinti maisto produktais ir, pagal poreikį, rūbais. Nepamiršome rūpintis jų dvasiniu gyvenimu. Dalinome religinę literatūrą.

Rudenį su maisto lauknešėliais (miltais, aliejumi, margarinu, cukrumi ir šokoladu) aplankėme visus mūsų globojamus senelius. Apsilankymo metu, jiems buvo įteikti kvietimai į Advento vakaronę “Sandoroje”.

Šventė įvyko šeštadienį prieš pirmąjį Advento sekmadienį. Negalintys atvykti/ateiti patys, buvo atvežti į šventę, o po jos – parvežti į namus. Dėl jų “Šilutės Sandoros” salėje kalėdinėmis puokštėmis buvo papuošti stalai; stalus pripildė dosnios vaišės: namuose kepti pyragai, įvairūs saldumynai.

Išeidami į namus, kiekvienas buvo išlydėtas su dovanų maišeliu Kalėdoms. Negalėjusiems dalyvauti šventėje dėl silpnos sveikatos, lauknešėliai buvo atvežti į namus.

Vaikai

Šventinę ir džiaugsmo nuotaiką seneliams adventinės šventės metu suteikė „Šilutės Sandoros“ globojami vaikai, kurie paruošė programėlę: deklamavo Kalėdinį eilėraštį, sakė išmoktas eilutes iš Biblijos, giedojo giesmes. Senelius džiugino parapijos merginų ansamblis. Konfirmantai paruošė vaidinimą.

Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė garbingi svečiai: iš Rostoke (Gelsdorfe) esančios Šv. Michaelio parapijos atvykęs tarybos narys, Šilutės vokiečių draugijos „Heide“ pirmininkė ir kiti.

ELLO „Šilutės Sandoroje“ kiekvieną dieną karštais pietumis yra maitinami 26 vaikai iš neturtingų ir asocialių šeimų. Vaikai yra mokinami melstis, pažinti Dievo Žodį, giedoti giesmes. Skaitome vaikams biblinius pasakojimus.

Jei vaikams trūksta kokių nors mokyklinių priemonių (sąsiuvinių, rašiklių), nuperkame. Dalis vaikų pas mus ruošia pamokas. Išskalbiame nešvarius rūbus arba perrengiame švariais. Neturintys sąlygų namie, vaikai išmaudo „Sandoros“ duše. Sergantiems perkame vaistus, lankome ligoninėje. Neseniai vieną globojamą mergaitę lankėme Klaipėdos ligoninėje. Padėjome vienišai, sunkiai sergančiai kelių vaikų mamai, kuri gydėsi Klaipėdos ligoninėje. Vežėme sauskelnes ir pirkome vaistus.

Į „Šilutės Sandorą“ atėję vaikai pasipasakoja savo rūpesčius; jie visada yra išklausomi, duodami patarimai, paguodžiame.

Globojamiems vaikams rengiame adventines ir Velykų šventines programas su vaišėmis ir dovanėlėmis.

Liepos mėnesį kartu su kunigu ir bažnyčios jaunimu surengėme vasaros vaikų stovyklą parapijos ir mūsų globojamiems vaikams.

Nepasiturintys asmenys, moksleiviai, studentai

Du kartus metuose pavasarį ir rudenį atvažiuoja iš Berlyno Johanitų ordino atstovai, kuriems vadovauja – Ulrich von Bismark. Jie remia vaikų maitinimą, šelpia sunkiai besiverčiančius. Jie yra suradę Vokietijoje partnerius kiekvienai šeimai, kuriai reikalinga pagalba. Šiais metais pašalpą gavo 79 asmenys. Jie remia ir 16 buvusių gimnazijos moksleivių, kurie dabar studijuoja, nes jų tėvai neturi sąlygų išleisti vaikų į mokslus. Visos šios pašalpos yra išdalinamos tarpininkaujant mūsų organizacijai.

Daugiavaikės šeimos

Kiek galėjome parėmėme daugiavaikes šeimas. Šiuo metu rūpinamės penkiomis šeimomis – rūbais, maisto produktais, patalyne.

Visada džiaugiamės, jei galime sušelpti patekusius nelaimėn. Nukentėjusią nuo gaisro šeimą su trimis mažamečiais vaikais Traksėdžiuose aprūpinome rūbais, patalyne, indais, baldais, skalbimo mašina.

Vaistinėlė

„Šilutės Sandoroje“ veikia vaistinėlė. Kiekvieną trečiadienį ateina gydytoja, kuri yra mūsų organizacijos narė. Ji paskiria reikiamus (tinkančius) vaistus, konsultuoja dėl ligos ar vaistų vartojimo.

Labdara

Dėvėtus rūbus, avalynę, žaislus, kanceliarinius reikmenis, maisto produktus gavome iš Rostoko šv. Michaelio parapijos narių ir kitų rostokiečių. Tokiu būdu jie padėjo mums per praėjusius metus vykdyti mūsų labdaringą veiklą.

Prieš Kalėdas gavome labdaros siuntą iš Šveicarijos: šiltų žieminių rūbų, žieminės avalynės, žaislų, medicininių tvarsčių.

Per 2007 metus mūsų bažnyčios parapijiečiams labdara buvo dalinama 3 kartus. Bažnyčios choristams – papildomai dar 2 kartus. Velykines ir kalėdines dovanėles gavo konfirmantai, sekmadieninės mokyklos vaikai, pučiamųjų orkestro muzikantai, parapijos merginų ansamblis. Prieš Kalėdas ir Velykas paketus su vaišėmis dovanojome visiems bažnyčios tarnautojams: choro vadovui, sekmadieninės mokyklos mokytojoms, valytojoms, tarybos nariams.

Per 2007 metus 7 kartus labdarą (rūbų, avalynės) vežėme į Kintų parapiją.

Rūbų, avalynės, indų davėme nuvežti Katyčių ir Ramučių parapijoms.

Ženklią dalį iš Šveicarijos gautos labdaros (šiltus viršutinius rūbus, žieminius batus, žaislus) skyrėme Macikų pensionatui. Priedo parūpinome invalidų vežimėlių, ramentų, vaikštynių, tualetinių kėdžių ir tvarsčių.

Panašią paramą suteikėme Švėkšnos psichiatrinei ligoninei. Aprūpinome invalidų vežimėliais, ramentais, vaikštynėmis, tualetinėmis kėdėmis, vaistais.

Į mus paramos kreipėsi ir Nakvynės namų Šilutėje vadovė. Suteikėme paramą aprūpindami šiltomis kaldromis, pagalvėmis, patalyne, rankšluosčiais.

Nakvynės namų gyventojai dažnai ateina prašyti pagalbos. Vasarą ir rudenį jie lieka be jokios gyvenamos vietos. Jiems duodame šiltų rūbų, kartais – maisto.

Visi besikreipiantys pagalbos „Šilutės Sandoroje“ yra priimami, išklausomi ir, kiek įmanoma, padedame.

Kaliniai

Suteikiame pagalbą iš įkalinimo įstaigų paleistiems kaliniams. Jiems teikiama tiek materialinė, tiek dvasinė pagalba.

Švietimo įstaigos

Į mus pagalbos kreipėsi Verdainės pagrindinės mokyklos – internato Šilutėje mokytojai prašydami vaikiškų rūbų, o technologijos mokytojai – priemonių pamokoms.

Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyrius prašė padėti suruošti dovanėles ir vaišes būsimiems pirmokams bei kitų pradinių klasių mokiniams.

2007 metais paramą suteikėme du kartus.

***

Nelengva aprašyti viską, ką darai kiekvieną dieną. Kartais žmogus, kuris apsilanko pas mus, užtenka šilto, trumpo pabendravimo, išklausymo ir tuomet pasijaučia laimingesnis, rūpesčiai pasidaro lengvesni. Nors ELLO „Šilutės Sandora“ veikla ne visa yra matoma ir pastebima, tačiau darbuotojai nuolatos stengiasi savo darbą gerinti. Pagalba vis dar reikalinga mūsų visuomenės žmonėms. Mūsų tikslas ir toliau išlieka pats: visiems žmonėms liudyti Dievo meilę per Jėzų Kristų.