LELB kunigų konventas Klaipėdoje

 

Gegužės 9-10 dienomis visi Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios žinioje esantys kunigai buvo pakviesti dalyvauti kunigų konvente Klaipėdoje. Konventas prasidėjo pamaldomis su Šventąja Vakariene. Po jų, vysk. Mindaugas Sabutis pasidalino savo, kaip kunigų sielovadininko, įžvalgomis apie kunigų pašaukimą kunigystei ir dvasinį gyvenimą. Ypač buvo akcentuota asmeninės ir bendros su kitais tikinčiaisiais maldos būtinybė.

Kun. Dr. Ch. Evanson perskaitė pranešimą apie Bažnytinės teisės pagrindus, juos kildindamas iš liturgijos, iš Kristaus suteiktų kunigams įgaliojimų. Atsakomybė, kurią kunigai turi tiek prieš Kristų, tiek prieš tikinčiuosius turėtų būti aiškiai suformuota bažnytinėje teisėje. Vyskupo ganytojiškoji teisė ir pareiga – tikrinti kaip šių dalykų laikomasi.

Kun. Dr. D. Petkūnas nušvietė mažai arba netiksliai žinomą tarpukario ir pokario liuteronų Bažnyčios istoriją. Ypatingą dėmesį skyrė pokaryje galiojusiems kunigų pastoracinės tarnybos nuostatams, nes, pranešėjo nuomone, jų pagrindu ir reikėtų kurti naujuosius nuostatus. Taip bus išlaikytas tęstinumas.

Konvente emocingai buvo diskutuojamos kun. Remigijaus Šemeklio pasiūlytos sielovadinės temos: konfirmatų ruošimas, pasirengimas santuokomis, krikštui. Kunigai mielai dalinosi savo patirtimi.

Šeštadienį buvo pratęsta vakarykštė diskusija. Po jos svarstyti LELB struktūrinio fondo einamieji reikalai. Aptartas vyskupo M. Sabučio dalyvavimas ekumeninėse pamaldose Šiluvoje.