kun. E. Rogos sveikinimas

kun. Ernst ROGGA

Malonė jums ir ramybė nuo Dangaus Tėvo, Jėzaus Kristaus ir Šventosios Dvasios!

Mylimi Jėzuje Kristuje!

Širdingai sveikinu visus Sekminių šventės proga su žodžiais iš pranašo Malachijo: „Bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulė su gydančiais spinduliais.“ (3,20) Išganymo saulė, kaip žinome, yra Jėzus Kristus. Labai svarbu, kad Šventoji Dvasia vietoje Jėzaus mus vis vestų į tiesą, dirbtų mumyse. Šito prašykime.

Šventa Dvasia ragina prie maldos. Melskime su džiaugsmu [dabar] ir visada. Su karaliumi Dovydu prašykime: „Viešpatie Dieve, neatimk savo Šventos Dvasios nuo mūsų. Pasižiūrėk ar neinu klyst keliu ir vesk mane, ir ką tik nori, amžinuoju keliu per savo Šventą Dvasią“.

Per Jėzų Kristų mums gyva kartu šventa draugystė,
Per Jį širdis išpildyta: čia žemėj nepaklysti.
Kur Žodis Jo paskelbiamas, ten ir Bažnyčia žydi,
Viens kitame ir meilės ras,
tikėjime neklysti.
Dievo paskirti mes Jį mylėti,
skelbti Jį – Jėzų – kaip Išganytoją.
Jam gyventi, į Jį vis žiūrėti.
Kokie laimingi mes būsim tada.
Jis gyveno ir mirė už mus,
lai Jėzus šiandien gyvybė mums bus.

Melskime ir už žmones, kurie skelbia Evangeliją!