Kunigo R. Šemeklio sveikinimas

 

Nebijokite! Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose.“ (Luko 2, 10-12)

Hebrajų kalboje žodis „mesijas“ (משׁיח), verčiant pažodžiui, reiškia „pateptasis“. Pirmojo Testamento (Senojo Testamento) besilaikantys žmonės „mesiju“ vadindavo žmogų arba žmones, kuriuos Dievas pasirinkdavo ypatingam tikslui. Todėl „mesijais“ (t.y. Dievo išrinktaisiais) būdavo vadinami iškiliausi Izraelio karaliai, mokytojai, kunigai bei pranašai.

Evangelijoje, gerai paieškojus, visuomet galima atrasti kvietimą. Angelai piemenėlius kviečia palikti kasdieninius darbus ir kuo greičiau bėgti pasižiūrėti užgimusio Išganytojo. Mūsų laikais toks kvietimas galėtų skambėti maždaug taip: nepatingėk šį šventą vakarą valandėlei palikti savo šiltų namų, kad pagarbintumei Kristų! Ne puošniais rūbais vilkinčio Karaliaus. Ne ugningas kalbas sakančio Pranašo. Ne išmintingo Mokytojo, bet … kūdikiu užgimusio Atpirkėjo. Angelai piemenims pranešė apie ypatingo „Mesijo“ gimimą ir nurodė požymius: mažas, silpnas kūdikis, suvyniotas vystyklais, gulintis ant šieno ėdžiose. Keista… Koks keistas Mesijas!.. Gal, kad Jį atradę, norėtume kuo daugiau apie Jį sužinoti? Klausinėtume: Kuo šis kūdikis ypatingas? Kuo Jo gimimas ir gyvenimas skiriasi nuo visų kitų kūdikių ar žmonių?

Pirmojo Testamento (Senojo Testamento) žmonėms duodamas toks atsakymas: „Todėl jis turėjo visu kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes.“ (Hebr. 2,17) Antrojo Testamento žmonėms (Naujojo Testamento) kalbama: dabar „turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusį pro dangus Dievo Sūnų Jėzų“ (Hebr. 4,14) Jis, kaip ir Dievas, yra visiška nepastovaus gyvenimo priešingybė! Trumpas senovės krikščionių Išpažinimas Mesiją apibūdina taip: „Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius.“ (Hebr. 13,8)

Lyginant su kitais, Jis pats geriausias Mesijas, kurį matė ar kada nors turėjo pasaulis. Graikų kalboje žodis „Mesijas“ verčiamas kaip „Kristus“ (Χριστός). Todėl krikščionims Jis nėra tik atsitiktinis praeivis – žmogus Jėzus iš Nazareto, bet Viešpats ir Dievo išrinktasis – Kristus Jėzus. Jam priklausantys žmonės, laiko garbe vadintis „krikščionimis“, t.y. išrinktais per Kristų ir Krikštą ypatingam tikslui – Amžinybei.

Džiaugsmingų šventų Kalėdų

ir viltingų Naujų Viešpaties malonės metų!