Kristupo Valterio Banaičio 10-osios mirties metinės

Muzikos sandrauga kviečia (ir ragina) šį rudenį paminėti įžymiojo lietuvininkų kompozitoriaus ir vargonininko Valterio Kristupo Banaičio mirties 10 –ąsias metines (90-osios gimimo metinės buvo 2008 09 26). Mirė Jis 1999 09 09 Fiurstenberge, Vokietijoje, o spalio 22 dieną Jo palaikai buvo perlaidoti Bitėnų – Rambyno kapinėse.

Šilutės evangelikų liuteronų parapija pamaldose prisimins kompozitorių K. V. Banaitį spalio 25 dieną (sekm.).   

Šalia didelių muzikinių darbų, lietuvių išeivijos kunigų prašomas, suharmonizavo mišriam chorui 34 giesmes, o leidykla “Jaunimo ratelis” 1951 metais Liudvigsburge jas išleido atskiru rinkiniu “Lietuvių evangelikų liaudies giesmės”. Jo užrašytų giesmių yra ir naujajame giesmyne:

Nr. 306 Pilnos rankos
Nr. 349 Paveski Dievo valiai
Nr. 324 Kur tiktai aš vaikštinėju
Nr. 402 Kelkitės apsišarvuokit
Nr. 425 Į akis jau miegas traukia

Choralų knygoje V. K. Banaičio harmonizuotės yra panaudotos giesmėms: Nr. 398. 431. 437. 440. 497. 533 (I). 559 ir kt.

Atminimo valandėlėje giesmes galėtų pagiedoti visi to sekmadienio pamaldų dalyviai, o vargonininkas – pagroti vieną kitą jo harmonizuotę.

 D. Kšanienės straipsnis 2008 09 14 “Klaipėdos” laikraštyje (priedas “Durys” p. 13).

Linkime malonaus pabendravimo su Valterio Kristupo Banaičio muzika. 

Medžiagą parinko
Bronislovas Skirsgilas

LEBMS PIO koordinatorėIrena Tumelionytė