Visuotinis susirinkimas

2012 m. vasario 19 d. (sekmadienį) po pamaldų
vyks Šilutės parapijos visuotinis susirinkimas.
Dienotvarkė:
(1) Kunigo ataskaita už 2008-2011 m.;
(2) Parapijos tarybos ir revizijos komisijos ataskaita už 2011 metus;
(3) Einamieji klausimai;
(4) Naujos parapijos tarybos ir revizijos komisijos rinkimai. Parapijos tarybos nariai renkami trijų metų kadencijai. Siūlymai dėl kandidatų priimami iki visuotinio parapijos susirinkimo.