Iš Šilutės parapijos istorijos

 

Nuotraukoje: Pirmasis Šilutės parapijos kunigas Theodoras Eicke. Spėjama, kad nuotrauka galėjo būti padaryta dar būnant Šilutėje.

Parapija Šilokarčemoje buvo įkurta 1913 metais, o tų pačių metų birželio 13 dieną jau buvo padėti naujosios klebonijos ir bažnyčios kertiniai akmenys. Žemę (tada dar Verdainės parapijai) dovanojo dvarininkas Hugo Šojus.

   Neseniai teologijos studijas Karaliaučiaus universitete baigęs kunigas Theodoras Eicke trumpam buvo paskirtas antruoju Verdainės parapijos kunigu (apie 1912 metus), o 1913 metais – tapo nuolatiniu Šilutės parapijos kunigu. Kun. Th. Eicke buvo vokietis, šeimoje bendravęs tik vokiškai. Jis vienintelis iš savo šeimos mokėjo lietuviškai, nes antrąsias pamaldas pravesti ir pamokslą sakyti jam tekdavo lietuviškai.

   1915 metais klebonija buvo pastatyta ir joje apsigyveno kunigas su žmona. Čia gimė ir užaugo 6 kunigo vaikai, kurie baigė Šilutės Herderio gimnaziją.

   Užbaigus klebonijos statybą, buvo planuojama iškart pradėti ir bažnyčios statybą, tačiau Pirmojo Pasaulinio karo metu visos santaupos nuvertėjo. Bažnyčios statybą teko atidėti „geresniems laikams“. Tik pasibaigus karui, Šilutės parapija, kuriai tuomet priklausė apie 5500 narių, vėl ėmė rūpintis bažnyčios statybos reikalais. Nors Klaipėdos kraštas jau buvo prijungtas prie Lietuvos, pasitelkti buvo šimtmečiais gyvavę ryšiai su vokiškų žemių bažnyčiomis. Bažnyčios statyba atnaujinta 1924 metais ir užbaigta 1926 metais. Pašventinimui pasirinkta dr. M. Liuterio gimimo diena – lapkričio dešimtoji.

   Antrojo Pasaulinio karo metu visi 4 kunigo sūnūs buvo paimti į kariuomenę. Per 1942 metų Kalėdas kunigo namus pasiekė žinia apie pirmojo sūnaus žūtį. Vėliau žuvo dar du sūnūs. Išgyveno tik Rudolfas bei dukros Dorotėja ir Elizabet.

   1943 metais Eicke iš Šilutės buvo perkeltas į mažesnę kaimo parapiją. Karui pasibaigus, gyveno Vakarų Berlyne, kur tarnavo antruoju kunigu vienoje iš parapijų. Kunigas mirė 1955 metais, sulaukęs 74 metų amžiaus. Kunigo žmona po vyro mirties išsikėlė gyventi pas dukrą Dorotėją, ir mirė 1967 metais, būdama 82 metų amžiaus.

 

Nuotraukoje: Kunigo Th. Eickės žmona Martha Eicke. Nuotrauka daryta 1953 m. Berlyne.

   Šilutės parapija buvo pirmoji ir, be jokios abejonės, mylimiausia kunigo parapija. Joje Eickė kunigu dirbo beveik 30 metų. Būtų tarnavęs ir ilgiau, jei ne priverstinis iškeldinimas. Net ir vėliau, gyvendamas Vokietijoje, dažnai prisimindavo Šilutės parapiją.

   Iki šių dienų išlikusį šios šeimos ryšį su Šilute rodo ir tas faktas, kad mirus kunigo sūnaus žmonai dr. Anne Marie Eicke, per jos laidotuves surinkti 760 eurų buvo perduoti Šilutės parapijai. Parapijos vardu už šią auką dėkojame visiems dr. A. M. Eicke artimiesiems.

“Parapijos naujienos”, 2012 nr. 3 (3)