Rusnėje – naujas diakonas

Nuotraukoje: Vyskupas ir kunigai po Valdo Miliausko (centre) šventinimo diakono tarnystei pamaldų.

2012 m. spalio 13 dieną Rusnės bažnyčioje diakono tarnystei ordinuotas iš Vainuto kilęs Valdas Miliauskas. „Žemaičių Naumiesčio parapija bažnyčiai dovanojo dar vieną dvasininką“, – kalbėjo naujojo diakono sveikinti atvykę jo giminės, draugai, kraštiečiai, mintyse turėdami dar prieš dešimtmetį ordinuotą jo brolį kun. Liudą Miliauską, šiuo metu kunigaujantį Čikagoje, kurio vardu susirinkusiems sveikinimus ir linkėjimus perdavė vyskupas Mindaugas Sabutis.

 Pamokslo metu vyskupas džiaugėsi tuo, kad didelių abejonių ar diskusijų dėl Valdo Miliausko tinkamumo nekilo, nes naujojo diakono darbai geriausiai liudija už jį patį. V. Miliauskas yra Vyžiuose įkurto reabilitacijos centro „Gabrielius“ direktorius. Šioje įstaigoje rūpinamasi labiausiai pažeidžiamais ir priklausomybių turinčiais žmonėmis, atliekamas sielovadinis darbas. Be to, jau kurį laiką V. Miliauskas gelbėja aplinkinių parapijų kunigams, kuomet tenka juos pavaduoti pravedant pamaldas (Žodžio liturgiją). Kandidatas yra įgijęs nemažai praktinės patirties.

Tiesa, Vyskupas pamiršo paminėti dar vieną svarbią sritį, kurioje sėkmingai dirba V. Miliauskas. Jis, kartu su savo broliu kun. Liudu Miliausku (Tėviškės parapija Čikagoje, JAV), yra pagrindiniai krikščioniškos jaunimo stovyklos Vanaguose, sutraukiančios šimtus paauglių, organizatoriai. Valdui, paprastai, tenka ūkinė stovyklos dalis.

 

Nuotraukoje:  diakonas Valdas Miliauskas kartu su žmona Simona prie Rusnės bažnyčios.

Pamaldose, be vyskupo M. Sabučio, dalyvavo nemažas būrys liuteronų kunigų: Jonas Liorančas, Mindaugas Žilinskis, Mindaugas Kairys, dr. Darius Petkūnas, dr. Charles Evanson, Ričardas Dokšas, Remigijus Šemeklis, Juozas Mišeikis, Mindaugas Dikšaitis, Virginijus Kelertas. Kunigai meldėsi už diakoną ir linkėjo palaimos tarnystėje citatomis iš šv. Rašto.

Akivaizdu, kad Rusnės bažnyčiai jau reikalingas kapitalinis vidaus ir išorės remontas. Nors formaliai Rusnės parapijos klebonu (kunigu administratoriumi) ir toliau lieka kun. Jonas Liorančas, jau dabar aišku, kad diak. Valdui Miliauskui teks kartu su Rusnės parapija rūpintis bažnyčios kiauru stogu, galvoti kaip pritraukti daugiau tikinčiųjų į pamaldas, gerinti santykius su Rusnės bendruomene bei atstovauti parapiją diskusijose dėl galimybės bendrai naudotis bažnyčia su vietine Romos katalikų parapija.

Sveikintojų tarpe buvo Rusnės seniūnė Dalia Drobnienė bei Rusnės salos ir etnokultūros centro direktorė Birutė Servienė. Jos, kaip Rusnės bendruomenės atstovės, džiaugėsi V. Miliausko ordinacija bei žadėjo naujajam diakonui palaikymą rūpinantis bažnyčia. Ypatingas seniūnės D. Drobnienės dėmesys ateityje bus skiriamas aplink bažnyčią šventoriuje esančioms evangelikų kapinėms, kad jos būtų aptvertos ar kaip nors pažymėtos, tvarkomos ir prižiūrimos, nes dabar, iš nežinojimo, kartais jos virsta mašinų stovėjimo aikštele…