Velykinis sveikinimas

 [Jau­nuo­lis bal­tais dra­bu­žiais] joms ta­rė: „Ne­nu­si­gąs­ki­te! Jūs ieš­ko­te nu­kry­žiuo­to­jo Jė­zaus Na­za­rė­no. Jis pri­si­kė­lė, jo čia ne­bė­ra… (Mk 16,6)

diak. GEDIMINAS KLEINAS

Šis angelo lūpomis ištartas Velykinis sveikinimas yra skirtas kiekvienam tikinčiajam – kiekvienam, kurio širdyje yra prisikėlęs ir nuolat gyvas Jėzus. Šie angelo žodžiai – tai pergalės prieš mirtį šauksmas, iš kapo nuskambantis per visą pasaulį. Ir mes šiandien jį girdime. Nes yra žmonės, kurie primena kartodami: Kristus prisikėlė! Ir tą žodį kalba ne tik lūpomis, bet ir savo gyvenimu, paskirtu šios Gerosios Naujienos skelbimui.

Jėzaus prisikėlimas – tai istorinis faktas. Jeigu jo nebūtų, tai nebūtų nei mūsų tikėjimo, nei mūsų bažnyčios, neturėtume Evangelijos žodžių ir šiandien nesirinktume švęsti giliausios žmogui dovanotos šventės – dvasinio prisikėlimo šventės šioje laikinybėje ir realaus prisikėlimo Vilties mums skirtoje amžinybėje. „Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas“, – tvirtina apaštalas Paulius (1 Kor 15,14). Prisikėlusiojo džiaugsmas yra mūsų gyvenimo kelionės stiprybė. Prisikėlimo faktas mus įgalina Jį sekti, su Juo gyventi ir Jame mirti, kad turėtume dalį Jo gyvenime po šio laikinumo…

Žinoma, prisikėlimo negalima pagrįsti jokiomis įprastomis mintimis. Ir prisikėlimo negalima sukelti jokiomis žmogiškomis pastangomis. Tiek anuomet Prisikėlusįjį regėję apaštalai, tiek ir mes šiandien prisikėlimą galime pagrįsti tik Dievo Žodžiu ir Jo pažadu bei laukti jo per susivienijimą su Jėzumi – per tikėjimą Jėzumi. Tik pažindamas Šventąjį Raštą ir Dievo galybę žmogus gali įtikėti Prisikėlusįjį. Pirmieji jį matė, kad liudytų mums, ateinantiems vėliau…

Todėl jei kada teks susitikti su tuo pačiu moterims kalbėjusiu angelu, tegul jo lūpos vėl pakartoja tą patį tikinčiojo apibrėžimą: Jūs ieš­ko­te nu­kry­žiuo­to­jo Jė­zaus Na­za­rė­no. Juk tik ieškantis Jėzaus gali Jį surasti, nes tik tas, kas ieško – randa (Mt 7,8). Žmogus randa tai, ko ieško, ieško to, ko trokšta, trokšta to, ko jam trūksta ir be ko negali apsieiti. Tebūnie tai Prisikėlusysis! Nes Jis yra Tasai, kurio ieškome, kurio trokštame, be kurio negalime apsieiti.

Linkiu Jums Jėzaus Prisikėlimo tikėjime šiandien ir kasdien – bei tikro būsimojo Prisikėlimo naujoje Jėzaus Karalystėje.