Miesto šventės renginiai Šilutės ev. liut. bažnyčioje

Ekumeninės pamaldos. P. Skutulo nuotrauka.

Šimtąsias parapijos įkūrimo metines mininti Šilutės evangelikų liuteronų parapija pasistengė, kad miesto šventės metu (gegužės 25 d. (šešt.)) miesto centre stovinti liuteronų bažnyčia taptų viena iš ryškesnių dvasinio ir kultūrinio gyvenimo oazių. Tai nebuvo lengva, nes šią dieną visame mieste vyko labai daug įvairiausių pasilinksminimui skirtų renginių, tačiau ir bažnyčioje, kurioje buvo organizuojamos ekumeninės pamaldos bei rimtos klasikinės muzikos koncertai, klausytojų ir dalyvių netrūko.

Miesto šventė – puiki galimybė pažinti Šilutės kultūrinį ir dvasinį gyvenimą, susipažinti su iš šio krašto kilusiais arba jame vis dar tebegyvenančiais žmonėmis. Tuo tikslu, be pamaldų ir koncertų, liuteronų bažnyčioje buvo parengta paroda, skirta susipažinti su Šilutės parapijos istorija, žymesniais parapijai priklausiusiais žmonėmis.

 Ekumeninės pamaldos

9.00 val. ryto bažnyčioje suskambę varpai paskelbė pamaldų pradžią bei pakvietė šilutiškius į vieną pirmųjų miesto šventės renginių – ekumenines pamaldas už miestą ir miestiečius. Šiose pamaldose evangelikų liuteronų bažnyčią atstovavo LELB vyskupas Mindaugas Sabutis kartu su kunigais Remigijumi Šemekliu ir Mindaugu Žilinskiu. Pamaldose dalyvavo dar dviejų krikščioniškų konfesijų dvasininkai: Šilutės r. dekanas kun. Stasys Toleikis (Šilutės Romos katalikų šv. Kryžiaus parapijos klebonas) ir past. Rimas Čeliauskas (Šilutės evangelikų baptistų bažnyčia) kartu past. Miltonas Magalhaes (Sostinės evangelikų baptistų bažnyčia).

Pamaldų pradžioje susirinkusiems sveikinimo žodį tarusi Šilutės r. savivaldybės merė Daiva Žebelienė, pristatė ir miesto dovaną Šilutės ev. liut. parapijai – kaltinę žvakidę, simbolizuojančią „degantį krūmą“.

Muzikantė prie žvakidės. P. Skutulo nuotr.

Keletas žodžių apie meninį sumanymą: Žvakidė su didesne žvake simbolizuoja Dievą, kalbėjusį pranašui iš degančio krūmo, o dvylika mažesnių žvakučių – tai 12 Jokūbo-Izraelio vaikų, iš kurių kilo 12 genčių, kuriuos Dievas per Mozę pasišaukė ir išlaisvino iš Edipto vergijos. Naujajame Testamente Kristus save vadina vynmedžiu, o mokinius – šakelėmis. Šiame dirbinyje galima įžvelgti ir nuorodą į Kristaus mokymą bei 12 apaštalų, kurie išplatino Evangeliją visame pasaulyje. Žvakidė neatsitiktinai buvo pastatyta šalia krikštyklos, nes Kristaus paskutinis nurodymas mokiniams buvo: „eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs“ (Mt 28,19-20) Per krikštą esame įskiepijami į dieviškąjį vynmedį, o per jo mokymą bei malonės priemones – suaugame su juo.

Vyskupas Mindaugas Sabutis. P. Skutulo nuotr.

Pamaldų dalyvius sveikino ir dvasiniais pamokymais dalinosi vysk. M. Sabutis, dekanas kun. S. Toleikis, past. R. Čeliauskas. Pamaldų metu giedojo baptistų jaunimo šlovinimo grupė iš Vilniaus, Šilutės evangelikų liuteronų ir Romos katalikų parapijų chorai. Pamaldų pabaigoje liuteronų ir katalikų parapijų chorai susijungė ir atliko vieną bendrą kūrinį.

Gieda jungtinis Romos katalikų ir liuteronų choras. P. Skutulo nuotrauka.

Po pamaldų Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė ir Ignas Giniotis pristatė muziejaus darbuotojų parengtą parodą „Šilutės parapijiečiai“, kurioje galima išvysti kaip prieš šimtą metų rengėsi ir atrodė žmonės, šeimas ir asmenis garsinusius Šilutę. Pamaldose dalyvavusiems išeiviams iš Klaipėdos krašto, dabar gyvenantiems Vokietijoje, informacija apie bažnyčią ir parapiją buvo išverta į vokiečių kalbą.

Roza Šikšnienė pristato parodą. P. Skutulo nuotr.

 Koplyčios pašventinimas

Koplyčios pašventinimas. E. Jurjono nuotr.

Senųjų evangelikų kapinių koplyčios pašventinimas – antras ir ne mažiau svarbus mūsų bažnyčiai renginys. 2009 m. Šilutės gražinimo draugija kreipėsi į savivaldybę skirti lėšų stogo remontui. Uždengus stogą, darbai sustojo. 2012 m. draugijai padėti pasisiūlė Martin Bensen iš Beverstedto. Buvo susrinkta apie 6000 Lt. Tačiau už tokią sumą jokia firma nesiėmė atlikti vidaus remonto darbus. Tuomet buvo sutarta, kad tuos darbus kaip praktiką atliks Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos mokytojai su savo auklėtiniais. Šilutės muziejaus restauratorius Vytautas Rauktys sutvarkė langų rėmus ir juos įstiklino. Gintaras Augustinas nukalė durų apkaustus. 2000 Lt langų tvarkymui Vokietijoje surinko iš Jonaičių kilusi Brigita Čigirač.

Prie koplyčios susirinko didelis būrys vokiečių, atvykusių pašventinimo šventei, todėl kalbos buvo sakomos lietuvių ir vokiečių kalbomis. Apie atliktus darbus, kapinių ir kolyčios ateitį Šilutės gražinimo draugijos vardu kalbėjo muziejaus direktorė Roza Šikšnienė, Šilutės r. savivaldybės merė Daiva Žebelienė, Martin Bensen ir Traute Meuser iš Beverstedto.

Kolpyčią pašventino vysk. Mindaugas Sabutis. Pašventinimo metu grojo jungtinis Marijampolės (vad. M. Biveinis) ir Klaipėdos ev. liut. parapijos (vad. D. Gaučius) orkestras.

Koplyčios vidus. E. Jurjono nuotr.

Po pašventinimo koplyčia bus perduota muziejaus priežiūrai. Joje bus eksponuojami su kapinėmis ir laidojimo tradicijomis parengtos parodos. Galvojama kartą metuose rengti ir atminimo pamaldas, kad būtų prisiminti ir šiose kapinėse palaidoti šilutiškiai evangelikai.

Koncertai ir kiti renginiai

Dainuojamosios poezijos valanda. P. Skutulo nuotr.

Miesto šventės metu Šilutės ev. liut. bažnyčioje buvo galima pasiklausyti dainuojamosios poezijos (atlikėjai Liuda Kašetienė, Žydrė Adomaitienė ir Adas Nausėda). Išgirsti evageliškų pučiamųjų orkestrų iš Marijampolės (vad. M. Biveinis), Šilutės (vad. G. Raila) ir Klaipėdos (vad. D. Gaučius) koncertą. Vakare koncertavo kamerinis ansamblis „Vilniaus arsenalas“.

Verta paminėti, kad tą pačią dieną F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko renginiai skirti liuteronų kunigo Kristijono Donelaičio 300-sioms gimimo metinėms paminėti, o kitą dieną dalis miesto šventės dalyvių persikėlė į vokiečių bendrijos „Heide“ namus, kur vyko visų Lietuvos vokiečių bendrijų suvažiavimas bei susitikimas su kraštiečiais atvykusiais iš Vokietijos. Susirinkusius vokiškai pasveikino ir LELB vysk. Mindaugas Sabutis.

Miesto šventės renginiai Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje:

 

Gegužės 25 d. (šešt.)

09.00 val. Ekumeninėse pamaldos, kuriose bus meldžiamasi už Šilutės miestą ir miestiečius.

09.50 val. Šilutės muziejaus paruoštos parodos „Šilokarčemos (Šilutės) parapijiečiai“ pristatym


Gegužės 26 d. (sekm.)
as.
15.00 val. Dainuojamosios poezijos valanda. (Liut. bažnyčioje) 
15.00 val. Šilutės senųjų evangelikų kapinių koplyčios pašventinimo šventė.
17.00 val. Pučiamųjų orkestrų koncertas.
19.00 val. Klasikinės muzikos koncertas.
Koncertuos kamerinis ansamblis “Vilniaus arsenalas”.

10.00 val. Šilutės kapinių šventė.
(
Bažnyčioje pamaldos nevyks.)